Tomasz RAK, PhD. Eng.,     
Department of Computer and Control Engineering
Rzeszow University of Technology
Powstancow Warszawy 12
35-959 Rzeszow, POLAND


Short biography:
Tomasz Rak is an Assistant Professor at the Rzeszow University of Technology in Poland. He received his Ph.D. degree in the field of Informatics from the AGH University of Science and Technology in Krakow in 2007. His research interests are in the areas of Communication/Networking and Information Technology, Software Engineering, and Distributed Component-based Web Systems. He is a member of the R&D staff at SoftSyste m(part of SCC Soft Computer) and was a member of the R&D staff at Advanced Technology Systems International. He was a guest editor for books (Elsevier, Atlantis Press, IET, IGI Global, MDPI). 

Longer bio:
Tomasz RAK is an assistant professor at the Rzeszow University of Technology in Poland. He received PhD. in Engineering in the field of Informatics from the AGH University of Science and Technology in Krakow (AGH) in 2007. Dr. RAK has extensive experience in teaching, practicing, and research in communications and computer networking. He is a Member of R&D staff at SoftSystem in Poland (part of SCC Soft Computer in the USA) from 2016 (2); was a Member of R&D staff at Advanced Technology Systems International (now NOVOMATIC Technologies Poland S.A.) in the period 2002-2003. His research interests include system engineering, Web system performance modeling and simulation, and Internet systems architectures (clusters). The research activities focus on software engineering, in particular applications of formal methods (Queueing Nets, Petri Nets) for modeling and support of software development of event-based systems. He is an author or co-author of 11 books and 49 articles (international (36) and national (13)) and chapters in standard SCI journals including Springer, IEEE, MDPI, and Hindawi publishers, presentations on scientific international (14) and national (7) conferences mainly related to the specified above categories. He is a book guest editor (8 - Elsevier, Atlantis Press, IET, IGI Global, MDPI), a reviewer in scientific journals (26) with 132 reviews and conferences TPC (50) with 91 reviews. He is a national expert (14) of European Union national programs (2) and the AAL Programme in Brussels. Links: https://www.webofscience.com/wos/author/record/1598163, https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=34977412000, https://orcid.org/0000-0002-9299-2216.

Biografia:
Prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie: aplikacje internetowe, języki programowania wysokiego poziomu, sieciowe systemy operacyjne, teletransmisja światłowodowa, systemy teletransmisyjne, kryptografia i bezpieczeństwo danych, programowanie współbieżne i rozproszone, wybrane zastosowania technologii VPN oraz sieci komputerowych. Praca naukowa dotyczy architektur systemów internetowych. 
Prace badawcze obejmują inżynierię komputerową, modelowanie i symulację wydajności systemów internetowych oraz architektury systemów (klastry). Działalność badawcza koncentruje się na inżynierii oprogramowania, w szczególności zastosowaniach metod formalnych (sieci kolejkowe, sieci Petriego) do modelowania i wspomagania wytwarzania oprogramowania systemów opartych na zdarzeniach. 
Jestem autorem lub współautorem 11 książek i 49 artykułów (międzynarodowych (36) i krajowych (13)) oraz rozdziałów w standardowych czasopismach SCI, w tym wydawców Springer, IEEE, MDPI i Hindawi, prezentacji naukowych na konferencjach międzynarodowych (14) i krajowych (7). Jestem gościnnym redaktorem książek i czasopism (8 – Elsevier, Atlantis Press, IET, IGI Global, MDPI), recenzentem w czasopismach naukowych (26) i członkiem komitetów konferencji międzynarodowych (50). Jestem ekspertem krajowym (14) krajowych programów Unii Europejskiej (2) oraz Programu AAL w Brukseli. Linki: https://www.webofscience.com/wos/author/record/1598163, https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=34977412000, https://orcid.org/0000- 0002-9299-2216.

 

Życiorys zawodowy

Przebieg kariery zawodowej, w tym stypendia, staże, projekty:
•    od 2020 SoftSystem Sp. z o.o.; Ekspert B+R 
•    od 12/2019    Politechnika Rzeszowska, Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Katedra Informatyki i Automatyki; Adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych 
•    2016-2018 SoftSystem Sp. z o.o.; Ekspert w zakresie stosowania rozwiązań informatycznych, Zarządzanie projektem
•    02/2008-11/2019    Politechnika Rzeszowska, Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Katedra Informatyki i Automatyki; Adiunkt
•    10/1999-01/2008    Politechnika Rzeszowska, Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Katedra Informatyki i Automatyki; Asystent
Prowadzenie zajęć dydaktycznych dotyczących programowania, sieciowych systemów operacyjnych i sieci komputerowych. Praca naukowa dotyczyła głównie usług internetowych. 
•    07-12/2002    Softel sp. z o.o.; Wdrożenie innowacyjnego systemu kompleksowej obsługi banku
•    04-05/2002 i 07-09/2002    ABS Spółka Akcyjna; Architekt internetowego systemu klastrowego

Przebieg kariery naukowej:
•    2007    stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie informatyka, Rada Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektoroniki AGH, Modelowanie i analiza interaktywnych systemów internetowych realizujących obsługę szybkozmiennych ofert, promotor: dr hab. inż. Jan Werewka, prof. nadzw. AGH, Kraków, 20.12.2007r.
•    1999    tytuł zawodowy magistra inżyniera

Tematyka badań:   
•    Modele formalne systemów internetowych
•    Analiza wydajności systemów  wielowęzłowych (klastry)
•    Systemy i usługi sieciowe
•    Systemy uniksowe (Linux)
•    Aplikacje webowe

Dyscyplina naukowa: Informatyka techniczna i telekomunikacja
Specjalności: systemy informatyczne, systemy i sieci komputerowe, programowanie
Klasyfikacja KBN: informatyka

Granty:
•    2006-2007     Modelowanie i analiza interaktywnych systemów internetowych realizujących i obsługę szybkozmiennych ofert, wykonawca (grant promotorski 3 T11C 022 30)

Projekty:
•    2022-2022     Stratyfikacja ryzyka w procesie transplantacji narządów – prace badawczo-rozwojowe nad algorytmami i platformą informatyczną dla ośrodków transplantacyjnych - RPPK.01.02.00- 18-0017/19 (SoftSystem Sp. z o.o.) - Stażysta w projekcie OT - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (RPO 1.2)
•    2021-2022     Przygotowanie prototypu informatycznego systemu laboratoryjnego dostępnego w modelu „oprogramowanie jako usługa” - (SoftSystem Sp. z o.o.) - Kierownik naukowy  w etapie projektu Centrum Badawczo-Rozwojowego 
•    2020-2021     Prace B+R nad opracowaniem ekspertowego systemu do analizy danych pozyskanych z tkanek raka piersi metodą obrazowania przy użyciu magnetycznego rezonansu jądrowego - RPPK.01.02.00-18- 0012/18 (SoftSystem Sp. z o.o.) - Stażysta w projekcie MRI - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (RPO 1.2)
•    2018-2020     Budowa centrum badawczo-rozwojowego medycznych technologii ICT - POIR.02.01.00-00-00-0438/16 (SoftSystem Sp. z o.o.) - Ministerstwo Innowacji i Rozwoju (POIR 2.1) - Doradca (konsultacje merytoryczne w zakresie rozwiązań informatycznych w projektach, doradztwo w zakresie zarządzania projektami B+R) 
•    2002-2003     Budowa systemu przetwarzania danych (ABS Spółka Akcyjna)
•    2002-2002     Budowa systemu bankowego (Softel sp. z o.o.)

Publikacje naukowe: 36
Publikacje popularno-naukowe: 13
Wystąpienia konferencyjne: na konferencjach międzynarodowych (14); na konferencjach krajowych (7)
Edytor gościnny czasopisma: 8
Książki: 11
Rozdzialy w książkach, materiały pomocnicze: 3
Członek TPC i ABM międzynarodowych konferencji naukowych: 50; Recenzje artykułów na konferencjach międzynarodowych: 91
Recenzent międzynarodowych czasopism naukowych: 26; Recenzje artykułów naukowych: 132

Ekspert:
•    2022  Ministerstwo Rozwoju i Technologii (KKK)
•    2021  Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (KKK)
•    2020  Ośrodek Przetwarzania Informacji (PO IR)
•    od 05/2020  Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (RPO)
•    od 2019   AAL Programme http://www.aal-europe.eu/about/
•    od 03/2019   Fundacja na rzecz Nauki Polskiej 
•    2018   Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (KKK) 
•    2018   Ośrodek Przetwarzania Informacji (PO IR)
•    od 2016    Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego (RPO)
•    od 2016    Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (RPO)
•    od 2016    Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego (RPO)
•    od 2016    Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (RPO)
•    od 2016    Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (RPO)
•    od 2016    Bank Gospodarstwa Krajowego (PO IR)
•    od 07/2015    Centrum Projektów Polska Cyfrowa (PO IR)
•    od 2015    Ministerstwo Gospodarki/Ministerstwo Rozwoju (PO IR, PO PC)
•    od 12/2012    Ministerstwo Gospodarki (PO IG)
•    od 11/2012    Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (PO IG)
•    od 06/2012    Władza Wdrażająca Programy Europejskie (PO IG)
•    od 01/2012    Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PO IG, PO IR, PO PW)
•    od 12/2011    Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (PO IR, Program Badań Stosowanych, INNOTECH/INNOTECH3, ICT, POIG, MSW, Demonstrator/Demonstrator+, Innowacje Społeczne, GO GLOBAL, EUREKA, PG2)
•    07/2009-09/2011    Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Certyfikaty zarządzania projektami:
•    2013     Foundation PRINCE2 (P2R/994137)
•    2013     Practitioner PRINCE2 (P2R/542120)

Odznaczenia:    
•    2017    Medal Komisji Edukacji Narodowej

Promotor prac dyplomowych: 83
Nagrody Rektora PRz: 8
Laureat konkursu Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju (2008 r.) w kategorii: Innowacyjny projekt.
Opiekun staży studenckich w firmach zewnętrznych.

Email: trak@kia.prz.edu.pl
Strona domowa: https://trak.kia.prz.edu.pl/

 

OPI