Dla wybierających - MSC

  • MSC
  • 0
  • 0
  • 1263
  • trak
  • 2017-12-09, 21:03

Szanowna(y) Pani(e),

Propozycje tematów i tematy zostały lub zastaną zgłoszone i można je znaleźć odpowiednio na mojej stronie domowej i na stronie KIA (lub w KRK). Tematami obowiązującymi są tematy na stronie KRK. Moje propozycje są jedynie poglądowe. Tematy są w większości wolne. Terminy spotkań to np. konsultacje po uprzednim uzgodnieniu mailowym.

Wyznaczenie spotkania nie jest rezerwacją tematu! Pierwsze i kolejne spotkanie nie jest rezerwacją tematu! Nie rezerwuję tematów mailowo! Rezewację tematu potwierdzam osobiście na jednym z kolejnych spotkań. Szukanie kandydata na promotora nie należy ograniczać tylko do jednej osoby.

Istnieje możliwość (wcześniej, przed ogłoszeniem tematów) zaproponowania własnego tematu jednak musi on być związany z tematyką tych znajdujących się na tej stronie i musi zostać zaakceptowany.

W przypadku zainteresowania tematem proszę przygotować:
-Informacje jaki jest aktualny stan wiedzy w danym temacie (np. kody źródłowe w repozytorium, szkolenia).
-Omówić zainteresowania w podanym temacie oraz propozycje zmian.
-Przedstawić informacje na temat realizowanych prac w temacie.
-Przygotować/przedstawić własny, roboczy pomysł/spis treści pracy.
-Przeprowadzić przegląd dostępnych źródeł na zadany temat. Przeglądnąć internet w poszukiwaniu książek, wykładów, ćwiczeń w temacie pracy.

 

Dla pracy magisterskiej konieczne jest ustalenie zakresu wykonanych badań, które mają być nowością istanowić cenny wkład w obecny stan wiedzy.

Pierwsze spotkanie dotyczy omówienia zagadnień podejmowanych w pracy. Określenie powodu zainteresowania danym tematem.

Proszę podać informacje:
-Średnia z toku studiów.
-Zainteresowania (praca?).
-Systematyczność.
-Inne ciekawe prace wykonane na uczelni i poza nią (np. projekty, adresy repozytoriów, inne prace).
-Oceny z przedmiotów prowadzonych przeze mnie (jeżeli były).
-Znajomość języków obcych.
-Określić swój poziom wiedzy.
-Rodzaj pracy (inżynierska, magisterska)

Drugie spotkanie dotyczy omówienia zagadnień zawartych w pracy. Po tym spotkaniu proszę o przesłanie własnej koncepcji pracy bazującej na otrzymanych informacjach (wstępny spis treści). Trzecie lub kolejne spotkanie, po wstępnym ustaleniu tematyki pracy, konieczne jest do podpisania dokumentów wymaganych na WEiI, podanie danych adresowych i stosownych zgód.

Przygotowanie pracy dyplomowej jest procesem trudnym i mozolnym dlatego należy dokładnie przemyśleć wybór tematu!

 

Pozdrawiam
Tomasz RAK

 

ps. Proszę w korespondencji powoływać się na wcześniejsze maile, podając dane o sobie, rok i kierunek studiów! W temacie musi obowiąznowo pojawić się "Praca dyplomowa".

 

ps. KAŻDA PRACA, KTÓRA MA ZOSTAĆ SKIEROWANA DO OBRONY, MUSI ZOSTAĆ ZŁOŻONA/PRZESŁANA W CAŁOŚCI (WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ PROMOTORA) PRZEZ STUDENTA NAJPÓŹNIEJ MIESIĄC PRZED PLANOWANĄ OBRONĄ. Praca obejmuje zagadnienia, które zostały przygotowane i opis jak zostały wykonane a nie informacje, że zostały wykonane.

News image

Comments | 0